Till BPSD-registret ansluter man sig antingen som enskild enhet eller genom en gemensam satsning i en kommun eller privat verksamhet. Innan man kan starta sitt arbete i BPSD-registret vill vi att ett team från enheten deltar vid vår administratörsutbildning. Det skrivs också ett avtal mellan enheten/verksamheten/kommunen och BPSD-registret och man måste därför ha beslutat & informerat enligt nedanstående punkter;

  • Beslut om att medverka i registret fattas inom kommun/landsting/region eller privat vårdgivare/organisation. På vilken nivå, bestäms utifrån era lokala förutsättningar.
  • Förankrat hos IT-enhet att plan finns att gå med i registret.
  • Utsett ett team med motiverade & intresserade medarbetare. Teamet ska vara multiprofessionellt och minst bestå av undersköterskor, sjuksköterska & chef vid varje enhet. Vi rekommenderar att även arbetsterapeuter, fysioterapeut, MAS och demenssjuksköterska deltar.

Administratörsutbildning

När enheten bestämt sig för att gå med i registret anmäler man sig till vår 2-dagars administratörsutbildning. De som ska delta vid utbildningen är ett team från varje enhet.

Syftet med utbildningen är dels att alla ska ha minst samma kunskapsgrund att utgå från, dels att lära sig att använda & förstå hur BPSD-registret ska användas i praktiken.

Vi anordnar utbildningar regelbundet i Malmö, men även runt om i landet efter era önskemål. Läs mer om planerade utbildningar på sidan för ”Utbildningar”. Till vår hjälp har vi ca 300 certifierade utbildare runt om i landet. Dessa arbetar på uppdrag av sin kommun/län/verksamhet och är aktiva inom ett specifikt geografiskt område.

Anmälan till vår administratörsutbildning görs via formuläret som du finner på sidan ”Anmälan till utbildning”. Det är viktigt att du fyller i alla fälten för att anmälan ska bli rätt. Kontakta oss gärna på bpsd.sus@skane.se om du har några funderingar!

Anmälan till lokala utbildningar runt om i landet görs direkt till och efter kontakt med respektive områdes certifierade utbildare. En sammanställning över certifierade utbildare, finner du på fliken Kontakt.

Till BPSD-registret finns också en webbutbildning. Denna ligger öppet här på hemsidans förstasida och den beskriver BPSD på ett tydligt och pedagogiskt sätt, vilket ger en bra kunskapsgrund för samtliga medarbetare vid enheten.
Intyg ges ej efter att man gjort webbutbildningen, utan det går bra att göra denna vid återkommande tillfällen eller att gå in och repetera valda delar om behov finns.

Teamets olika funktioner

Alla i teamet som deltar vid utbildningen kallas för ”BPSD-administratörer” och samtliga får inloggningsuppgifter för att kunna logga in i registret på den/de enheter de är behöriga vid.

Undersköterskan är oftast den i teamet som har mest kännedom om hur vardagen ser ut för personen med demenssjukdom. Undersköterskan är den som är drivande på enheten och som samordnar planeringen av skattningarna, åtgärderna och utvärderingarna samt genomför dessa tillsammans med ansvarig sjuksköterska och respektive kontaktperson. Hon/han är också den som sköter registreringarna i dataprogrammet.

Sjuksköterskan är självklart också drivande och stöttar genomförandet ute på enheten. Sjuksköterskan har dessutom det medicinska kunnande som kan behövas.

Chefen är mycket viktig i implementeringen på enheten och som ett stöd i arbetet. Att denne efterfrågar resultat av arbetet är också betydelsefullt. Chefens närvaro vid utbildningen & dennes intresse för medarbetarnas arbete brukar vara av stor vikt.

ID 44794129 - Rawpixelimages Dreamstime.com