Många tror att nya metoder sprider sig själva och att den som utbildas i en ny metod också använder den. Sådan är dock inte verkligheten. Goda förutsättningar för en lyckad implementering är bland annat:

 • Att det finns ett upplevt behov av det som ska implementeras & en vilja till förändring
 • Beslutfattares/enhetschefens stöd, engagemang & intresse är grundläggande
 • Att man ges tid till att lära in nya metoder & att det finns tålamod att tänka långsiktigt
 • Synliga resultat måste finnas för alla som deltar i en förändring
 • Att man utvärderar & får feedback på det man gör

 

Tips för att underlätta införandet av Svenskt BPSD-register

 • Allmän information till all berörd personal, eftersom alla måste vara & känna sig delaktiga
 • Utse två nyckelpersoner/BPSD-administratörer
 • Utbildning till alla (webbutbildningen)
 • Noggrann tidsplan vid registreringar, dvs. inbokade tider då uppföljningar ska ske
 • Börja i liten skala
 • Regelbunden återkoppling till chefer och övrig personal.
 • Hitta en befintligt forum för att diskutera allmänt kring resultat och upplägg av registerarbetet

 

Socialstyrelsen har gett ut en broschyr om implementering. Läs gärna mer  HÄR

 

På länken finner du tips som kan underlätta implementeringen i ordinärt boende BPSD-registret i ordinärt boende

 

 

 Tänk på att implementering tar tid !