”BPSD-registret och bedömning av utomhusmiljö – Potential för utveckling av demensvård”
Erik Nilsson
Degree Project / 30 credits / Outdoor Environments for Health and Well-being – Master’s Programme
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science
Alnarp, 2019 (Upplagt 2019-08-06)

 

”Att tillämpa personcentrerad vård hos personer med demenssjukdom i ordinärt boende” – En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter
Charlotte Andersson och Frida Axelsson / Magisteruppsats. Examensarbete. Högskolan Dalarna /  2019-06-04 (Upplagt 10 juli 2019)

 

”En god struktur för teamarbetet – Fysioterapeuters erfarenheter av det svenska BPSD-registret”
Emma Karlsson / Examensarbete för magisterexamen i fysioterapi- inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2018-02-15 (Upplagt 21 mars 2018)

 

”Arbetsterapeuters erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret”
Elin Wulff / Examensarbete för magisterexamen i arbetsterapi inriktning demensvård, 15 hp
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet / 2017-12-10 (Upplagt 14 jan 2018)

 

”Kvalitetsregister för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) – ett verktyg för personcentrerad vård”
Maria Sjöström / Examensarbete i omvårdnad på avancerad nivå / Specialistsjuksköterskeprogrammet, Institutionen för Hälsovetenskap, Våren 2017 (Upplagt 4 okt 2017)

 

”Validation of a checklist used when searching for possible causes of Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) – a study based on the Swedish BPSD registry
Validering av checklista för tänkbara orsaker till Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) – en studie baserad på svenska BPSD-registret.

Ellinor Franzén / Lund University, 2017 (Upplagt 26 juni 2017)

 

”Omvårdnad av personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens”
Vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med BPSD-registrering för personer med demenssjukdom

Tina Lantz / Karolinska institutet, Magisteruppsats, hösten 2016 (Upplagd juni 2017)

 

”Att arbeta med BPSD-registret; vårdpersonalens upplevelse”

Anna Bodén / Sophiahemmet Högskola, Specialistsjuksköterskeprogrammet, avancerad nivå / Januari 2017

 

”Symtom och omvårdnadsåtgärder bland personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens – en registerstudie” 

Magisteruppsats / Mersiha Grozdanic och Linda Gustafsson / Okt 2015

 

”The relation between pain and neuropsychiatric symptoms in patients with severe dementia”

Vanja Bränsvik, läkarstuderande vid Lunds universitet / Vintern 2015

 

”Bidrar systematiska skattningar av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom till minskade symtom?”

D-uppsats / Anna Björk & Elisa Reinikainen, Karolinska Institutet, Huddinge / (Våren 2014) September 2016

 

”Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med BPSD-registret” 

D-uppsats / Sofi Nyberg & Susanna Wennberg, Mittuniversitetet, Sundsvall / Våren 2014