Diagnoser: inkluderas alla med demenssjukdom eller speciell typ av diagnos som t ex Alzheimers sjukdom?

Alla demensdiagnoser inkluderas.

Behövs det mätning av de övriga parametrarna så som t ex kognition (MMSE) och depression SDS?

Nej.

Kan alla yrkestitlar (biträden, undersköterskor och sjuksköterskor) skatta med instrumentet? Ställs det specifika krav på baskunskaper hos dem som skattar med hjälp av NPI (Neuropsychiatric Inventory) instrumentet?

Den som känner personen väl kan använda skalan, oavsett yrkesfunktion. Dock krävs samverkan mellan olika yrkesprofessioner för att upprätta en vårdplan.

Är metoden godkänd i Sverige? Evidens? Forskningsresultat

Att göra en skattning av symtom kräver inget godkännande. Vi skattar ju dagligen med hjälp av andra skalor, tex Norton. NPI-skalan är validerad och reliabilitetstestad och används i många vetenskapliga studier.

Efter skattningen sker en genomgång av tänkbara orsaker till BPSD och dessa är angivna i bla Läkemedelverkets rekommendationer vid BPSD (2008) samt en mängd andra vetenskapliga studier.

De åtgärder som föreslås för att minska BPSD är de som finns angivna i De Nationella riktlinjerna för vård av och omsorg av personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010) och på så sätt blir detta sätt att arbeta ett sätt att implementera de Nationella Riktlinjerna.

Innebär registrering att personens personnummer lagras/läggs in?

Ja. Detta är för att det ska vara möjligt att ta bort data om någon vill raderas från registret. Om man kodar de som läggs in i systemet kan det finnas en risk att det blir svårt att hitta en enskild individ.

Hur är den webbaserade utbildningen uppbyggd och vad innehåller den?

Den är uppbyggd som ett bildspel, med text, foto och korta filmer. Den innehåller kort information om de vanligaste demenssjukdomarna och har därefter fokus på BPSD (orsaker, analys, åtgärder) och bemötande. Den är utformad så att man kan sitta själv vid datorn och göra den (ingen större datorvana behövs) men även använda den som diskussionsunderlag eftersom det finns en del reflektionsfrågor.

Var/hur lagras insamlad data? På lokal server? Centralt?

Data lagras på en central server på kunskapscentrat EyeNet (www.eyenetsweden.se) som har en mångårig erfarenhet av att driva kvalitetsregister. De har hjälpt till i uppbyggnaden av registret och borgar för en säker hantering av data.

Hur gör vi för att använda registret på vår enhet?

Innan man kan börja arbeta med BPSD-registret skrivs alltid ett avtal mellan verksamheten eller övergripande för hela kommunen. Avtalet skrivs oftast med socialchef, vård- o omsorgschef eller verksamhetschef. Genom avtalet bekräftas att beslutet om att arbeta med registret är förankrat på högre nivå inom verksamheten och att man tagit del av de bestämmelser som gäller för data som läggs in respektive tas ut samt att man informerat sin PUL-ansvarig om att man använder ett kvalitetsregister.

Innan man kan börja arbeta med registret krävs också att man genomgått vår 2-dagars administratörsutbildning och behärskar att använda registret på tänkt sätt.

Vilka verksamheter kan använda BPSD-registret?

BPSD-registret är ett register för verksamheter som arbetar med personer med demenssjukdom.

Majoriteten av användarna är demensboenden och särskilda boenden inom både kommunal och privat verksamhet. Bland användarna är demensteam vanliga och de använder registret som ett verktyg vid konsultuppdrag. Registret används också inom hemtjänsten och i dagverksamheter.

Behövs några speciella program i datorn?

Registret når du via hemsidan så det krävs internetanslutning.

Du behöver också ha Adobe reader eftersom personskattning och statistik skrivs ut som pdf.

För att kunna göra webbutbildningen som ligger öppet på hemsidan behövs Flash player 10,1.

Vem ska gå administratörsutbildningen?

Administratörsutbildningen på två hela dagar krävs för att du ska få arbeta med registret. Efter avslutad utbildning kan du få en personlig inloggning till din enhet.

Vid utbildningen pratar vi grundläggande kunskaper om demenssjukdomar, bemötande och BPSD. Vi informerar om Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för demenssjukdomar och om kvalitetsregister och vi går igenom hur registret fungerar både i praktiken och genom träning i datorn. Varje enhet får göra sin egen handlingsplan.

Vid utbildningen vill vi att ett team från respektive enhet medverkar. Teamet ska främst bestå av chef, sjuksköterska och undersköterskor men även läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är välkomna.

Hur loggar jag in till registret?

Du loggar in till registret genom hemsidan (uppe i högra hörnet).

Antingen använder du en personlig inloggningskod som du får av oss efter avslutad utbildning eller så registrerar du ditt SITHS-kort och loggar in genom det. För användare som har SITHS-kort så rekommenderar vi er att använda det.

Kodinloggningen består av användarnamn och ett 13 tecken långt lösenord.

Innan du kan använda ditt SITHS-kort första gången, så måste du registrera kortet och få en bekräftelse av oss att det är klart. Ansökan gör du genom att gå direkt till länken i textrutan på inloggningssidan, fylla i formuläret och skicka iväg din begäran. Så snart vi behandlat denna får du besked om detta via mail och först därefter kan du använda kortet för en smidigare och säkrare inloggning.

Alla inloggningskoder är personliga och får ej användas av någon annan!

Jag har glömt min inloggning?

Då mailar du oss på bpsd.sus@skane.se så skickar vi ut det igen.

Kan jag själv byta mitt lösenord?

Nej, tyvärr kan du inte det.

Får vi registrera personer som bor i ordinärt boende?

De insatser som en person får inom ramen för socialtjänsten får inte följas upp i ett kvalitetsregister. Det är först efter en kontakt med vården som vårdgivaren kan inkludera patienten i ett kvalitetsregister.

Vårdgivare kan ansvara för inrapportering till ett nationellt kvalitetsregister och syftet med ett kvalitetsregister ska vara att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Har en person överhuvudtaget inte fått någon vård eller inte haft någon kontakt med en vårdgivare, finns det i nuläget ingen vård att utveckla/kvalitetssäkra.

Så finns det en individ som uppfyller kriterierna för att vara med i ett kvalitetsregister men patienten har inte haft någon kontakt med vården torde personen inte kunna inkluderas i registret.

När jag fyller i personnumret står det att personen inte finns?

När du ska registrera en person första gången måste du gå till rutan ”Grundregistrering” på huvudsidan och lägga till personen (ej trycka sök).

När du i fortsättningen ska arbeta med uppföljningar på en person så går du till rutan ”Personlista” på huvudsidan.

Tryck gärna ut manualen som du finner under fliken Övrigt/Dokument på hemsidan

Om du loggat in på fel webbläsare kan det gå att komma så långt som till att fylla i personnumret; här tar det stopp och markören flyttar sig inet.

Hur skriver jag ut personskattningen?

När du trycker signera öppnas ett nytt fönster på skärmen. I fönstret finns personskattningen och denna skriver du ut som ett vanligt dokument.

Hur du gör beror på vilken version av explorer du använder; antingen uppe i Arkivmenyn och välj skriv ut eller så drar du muspekaren längst ner på dokumentet och då öppnas en liten grå ruta. Ett annat alternativ är att högerklicka på musen och därigenom nå skriv ut-funktionen.

Om det är första gången du ska skriva ut personskattningen från aktuell dator, kommer denna att fråga om du vill tillåta pop-up fönster. (En tunn gul list öppnas antingen upptill eller längst ner på skärmen) Om du högerklickar i den gula listen och klickar tillåt alltid, så slipper du detta i fortsättningen.

Hur flyttar jag en person från min enhet till en annan?

När en person flyttar till en annan enhet måste du flytta över personen från din gamla enhet till den nya, annars kan de inte arbeta med personen där. Från huvudsidan väljer du fliken ”Personöverföring”, fyller i rätt personnummer och väljer den nya enheten i rullistan. Tryck överför.

När du letar i rullistan, finns inte din egen enhet med (den som du är inloggad på) eftersom personen ska flytta från din enhet och du ska välja en ny.

Innan du gör detta bör du ha skrivit ut personskattningarna från de registreringar som gjorts vid din enhet. Den nya enheten kommer inte att kunna se vad ni gjort utan de bör därför få personskattningarna utskrivna.

Kan någon annan se mina registreringar?

De enda som kan se gjorda registreringar är de som har inloggning till samma enhet som du.

Om en person flyttar till en ny enhet kan de inte se dina tidigare registreringar, därför är det viktigt att du lämnar över de utskrivna personskattningarna.

Kan jag öva mig i testdatabasen?

Ja, det går bra. Har du inte registrerat på länge rekommenderar vi dig att gå in och träna i testdatabasen tills du känner dig säker. Ta hjälp av manualen som du finner på fliken ”Övrigt/Dokument”.

Inloggningen till testdatabasen fick du vid utbildningen och har du glömt bort den går det bra att kontakta antingen din utbildare eller oss på bpsd.sus@skane.se

Hur ska individer med skyddad identitet hanteras vid inrapportering i kvalitetsregister?

Varje vårdgivare (landsting, region kommun eller privat vårdgivare) ska ha riktlinjer och rutiner för hur informationshanteringen ska ske för personer med skyddad identitet. Om respektive kvalitetsregistren skulle ta fram sådana rutiner finns det en uppenbar risk att en vårdgivare skulle behöva följa olika rutiner för olika register. Därtill är det alltid respektive vårdgivare som ansvarar för personuppgiftshanteringen vid inrapportering till kvalitetsregister. Kansliet för nationella kvalitetsregister har dock följande inställning.

Skyddad identitet är ett samlingsbegrepp för fingerade personuppgifter, kvarskrivning och sekretessmakering, tre grupper med olika hotbilder.

Personalen vet förmodligen sällan om en person har fingerade personuppgifter. Det finns en liten risk för att uppgifterna i ett kvalitetsregister är så specifika alternativt att patienten är så pass unik att det går att knyta gamla uppgifter i registret till den nya identiteten. Därför måste alla individer som är aktuell för ett kvalitetsregister informeras om registret och sin rätt att säga nej till registrering, vilket även är ett lagkrav.

Personer som är kvarskrivna har kvar samma personnummer men bor på hemlig ort (hotbilden är hög). Vid journalföring av dessa individer ska vårdgivaren ha rutiner och vanligtvis användas inte utpekande personuppgifter (namn, personnummer) utan istället används reservnummer.  För dessa individer är det olämpligt att rapportera utpekande personuppgifter till kvalitetsregistret, fastän det troligen medför ett bortfall på dessa individer.

Orsaken till att individer har en sekretessmarkeringar är väldigt varierande, varmed vissa säkert kan tänka sig vara med i ett kvalitetsregister medan det är olämpligt och otänkbart för andra. Vårdgivaren ska ha rutiner för hur information ska hanteras för dessa individer, vanligt förekommande är att enbart personnummer hanteras och att övriga kontaktuppgifter utelämnas. Vårdgivaren ett stort ansvar för att rutinen efterlevs så att individer inte utsätts för risk.

För de fall ett kvalitetsregister prenumerera på adresser direkt från skatteverket genom avisering så måste registret ha rutiner för hur de ska hantera sekretessmarkeringar i kvalitetsregistret.

Kostar det något att vara ansluten till BPSD-registret?

Nej, det kostar inget att vara ansluten till registret.

Vi tar ut en kostnad för utbildningsmaterialet i samband med administratörsutbildningen på 300:- per person exkl. moms (engångskostnad)