Välkommen till BPSD-registret!

Kvalitetsregister nr 156

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD

BPSD drabbar någon gång ca 90% av alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

BPSD-registret startade i november 2010 med syfte att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:
  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling
Årligt möte 2019

Varmt välkommen till BPSD-registrets Årliga möte! I år träffas vi den 26 november i Katrineholm.

Information om dagen samt ANMÄLAN görs här

BPSD-registrets Innovationspris 2019

Priset delas ut i samband med vårt Årliga möte i Katrineholm den 26 november. Läs gärna mer här Innovationspris 2019

Lästips!

BPSD-registret och bedömning av utomhusmiljö – Potential för utveckling av demensvård
Erik Nilsson
Degree Project / 30 credits / Outdoor Environments for Health and Well-being – Master’s Programme
Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science
Alnarp, 2019 (2019-08-06)

En ny magisteruppsats ”Att tillämpa personcentrerad vård hos personer med demenssjukdom i ordinärt boende” En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter finns att läsa på sidan. (2019-07-10)

”BPSD-registret lyfter arbetsmiljön”

Över hela landet vittnar äldreomsorgspersonal om att arbetet med BPSD-registret ger en bättre arbetsmiljö. De äldre mår bättre, det blir lugnare stämning och det strukturerade arbetssättet är stimulerande för personalen …

Reportage om BPSD-registret i tidningen Äldreomsorg #3, 2019

Läs den gärna här

/ 14 juni 2019

”Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom” – en modell för mångprofessionell samverkan för personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom

Vården och omsorgen för personer med demens är ojämlik i landet. Dessutom får patienterna sällan insatser tidigt i sjukdomsförloppet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett standardiserat insatsförlopp för personer med demens, som ska leda till att insatserna planeras bättre och att vården blir mer jämlik.

Ny rapport från Socialstyrelsen angående en modell för ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

/ 14 juni 2019

Lästips!

”Detta vet vi men hur gör vi?” Ett arbete kring implementering av BPSD-registret
Marie Grundström
FoU-trainee vid hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Malmö / Februari 2019

”Olika professioners ansvar för medverkan vid BPSD-registrering”
Catarina Henriksson / Göteborg, Majorna Linné.
Är att arbeta i multiprofessionella team ett sätt att öka kvaliteten i arbetet med BPSD-registret? / Hösten 2018

”Utvärdering av implementeringen och arbetet med BPSD-registret i Västerås stad”
Västerås har gjort en utvärdering av implementeringen och arbetet med BPSD-registret i Västerås stad. Konsultcenter har på uppdrag av sociala nämndernas förvaltning kartlagt framgångsfaktorer och utvecklingsområde med arbetet att implementera registret och dess arbetsmetodik. / April 2019

/ 2019-05-15

Den nya dataskyddsförordningen

Läs mer om GDPR här

Viktigt att alla enheter som registrerar i ett kvalitetsregister har ett HSL-ansvar

När man fyller i uppgifterna i registret är det viktigt att man även dokumenterar dessa i vårdtagarens journal. Vi har sett att en del enheter inte har HSL-ansvariga i sin verksamhet och därför vill vi göra er uppmärksamma på följande information – vänligen läs informationen i inlägget.

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Läs mer HÄR

(2017-12-13)

Intressant studie om miljöns betydelse

Läs den gärna HÄR

Webbutbildning på olika språk

Andelen äldre med utländsk bakgrund ökar i Sverige och det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Ett sätt att öka kunskapen om demenssjukdomar är information på olika språk.  I webbutbildningen ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, BPSD samt bemötande.

Webbutbildningen finns på följande språk: Persiska, Bosniska, Polska, Turkiska, Arabiska,  Spanska, Engelska & Svenska.

Läs gärna mer om Migrationsskolans projekt och ta del av webbutbildningar  på olika språk.